Iz revizorskih izvještaja

Za redovne poslove iz nadležnosti MUP-a FBiH angažovani vanjski saradnici plaćeni skoro 100.000 KM

Izdaci Ministarstva unutrašnjih poslova FBiH, po osnovu ugovora o djelu, tokom 2018. godine, iskazani su u iznosu od 94.542 KM (neto).

Tokom godine Ministarstvo je kontinuirano zaključivalo ugovore o djelu sa 19 fizičkih lica, za obavljanje poslova koji predstavljaju redovne poslove iz nadležnosti Ministarstva.

Vanjski saradnici su angažovani za sljedeće poslove: obrada predmeta koji se odnose na koordinaciju između MUP-a, Ministarstva vanjskih poslova BiH i kantonalnih ministarstava (poslovi vezani za zamjenu ličnih dokumenata, registarskih tablica i sl., pripremanje i izrada pojedinačnih akata iz oblasti radnih odnosa, dužničko povjerilačkih odnosa i poslovi informaciono dokumentacione prirode), davanje stručnih savjeta, poslovi predavača na Policijskoj akademiji, poslovi vezani za upravno rješavanje iz oblasti državljanstva te savjetodavni i stručni poslovi.

Imajući u vidu da su se navedeni ugovori nastavili zaključivati sa fizičkim licima sa kojima su zaključivani i prethodne godine, kao i da su navedena radna mjesta sistematizovana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i da se odnose na redovne poslove iz nadležnosti Ministarstva, ne može se potvrditi opravdanost angažovanja fizičkih lica za obavljanje navedenih poslova kao ni njihova isplata tokom cijele godine.