Komentari

Po pitanju revizije privatizacije ništa nije urađeno

Finansijski izvještaj Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2018. godinu dobio je mišljenje s rezervom od Ureda za reviziju institucija FBiH

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je još 2012. godine, nakon velikih protesta, donio Zakon o reviziji privatizacije državnog kapitala privrednih društava i banaka u FBiH. Tim zakonom predviđeno je i osnivanje Agencije za reviziju privatizacije u FBiH koja će imati zadatak revidirati 1.141 privatizacijski postupak.

Uprkos tome što je zakon usvojen 2012. godine, Vlada FBiH na čelu s Nerminom Nikšićem (SDP) tek 2014. godine, točnije u izbornoj godini, donijela je Uredbu o osnivanju Agencije za reviziju privatizacije u FBiH. Na mjesto direktora ovog federalnog subjekta postavljen je Vedad Duraković koji se i danas nalazi na ovoj poziciji unatoč isteku mandata.

Ništa nije urađeno

Federalni revizori su u Izvještaju o finansijskoj reviziji Agencije za reviziju privatizacije FBiH naveli da osim podataka kantonalnih agencija za privatizaciju ova Agencija nema uspostavljen registar ili evidenciju privrednih društava i banaka u kojima prema zakonu treba izvršiti reviziju, niti registar okončanih revizija i evidenciju u kojima je privrednim društvima i bankama privatizacija izvršena u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, a u kojim je utvrđena povreda zakona.
Strateškim planom rada utvrđeno je da je vizija agencije omogućiti javnosti na transparentan način cjelokupan presjek izvršene privatizacije u cjelokupnom obimu te dati doprinos razvoju bh. društva kroz uspostavu provjere procesa privatizacije i utvrditi nepravilnosti prilikom istih, a prezentirati i one privatizacije koje su uspješno provedene. Nakon obavljene revizije ne možemo potvrditi da je Agencija ispunila navedenu viziju, navode revizori.

Ured za reviziju institucija FBiH ističe da je zakonom predviđeno kako je postupak revizije privatizacije trebao biti okončan najkasnije do 5. jula 2017. godine te da Agencija nije ispoštovala taj član zakona, odnosno da nije okončala postupak revizije privatizacije u svim privrednim društvima i bankama do tog dana.

Porazno zvuče i navodi revizora da nijedna revizija privatizacije privrednih društava koja je planirana u 2018. godini nije okončana.

Ured za reviziju institucija FBiH izvršio je uvid u dokumentaciju vezanu za reviziju Vakufske banke d.d. Sarajevo, planiranu u 2018. godini. Prema prezentiranoj dokumentaciji, revizija je počela donošenjem rješenja o pokretanju postupka revizije privatizacije banke (31. svibnja 2018. godine).

Bez aktivnosti

Na osnovu prezentirane dokumentacije i obavljenih razgovora s odgovornom osobom, revizori su utvrdili kako agencija u 2018. godini, a ni u prethodnim godinama, nije poduzimala aktivnosti na angažmanu pravnih osoba, stručnih institucija ili stručnih pojedinaca s kojima bi zaključila ugovore za pružanje usluga revizije.
Naglašavamo da o navedenom nije obaviještena Vlada FBiH niti je problem istaknut u Izvještaju o radu koji je upućen Vladi FBiH, piše u Izvještaju o reviziji.

U 2018. godini najviša neto plata isplaćena u Agenciji za reviziju privatizacije FBiH iznosila je 3.139 KM, najniža je bila u iznosu od 1.289 KM, a prosječna plata u 2018. godini u iznosu od 1.701 KM. Ukupne naknade troškova zaposlenih ostvarene su u iznosu od 21.229 KM. One se odnose na naknadu za topli obrok (12.437 KM), naknadu za prijevoz s posla i na posao (4.827 KM) i regres za godišnji odmor (3.965 KM).

Izvor: Dnevni list