Vijesti

Oglas za posao: Stručni savjetnik za postupanje po prijavama koruptivnih aktivnosti

Na osnovu člana 34. a u vezi sa članom 67. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 31/16 i 45/19), a na zahtjev Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo

Radna mjesta:
01. Stručni savjetnik za postupanje po prijavama koruptivnih aktivnosti – 1(jedan) izvršilac

Opis poslova:

Postupa po zaprimljenim prijavama koruptivnih aktivnosti u svrhu provjere prikupljanja podataka i prosljeđivanja istih nadležnim organima i institucijama, vrši sistematsko objedinjavanje prikupljenih prijava koruptivnih aktivnosti, te provodi aktivnosti na uspostavi, izradi i vođenju evidencija o zaprimljenim prijavama koruptivnih aktivnosti radi analitičke obrade koja za cilj ima prevenciju ili otkrivanje koruptivnih aktivnosti;

izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu zaprimljenih prijava koruptivnih aktivnosti;

učestvuje u sačinjavanju informacija i druge vrste publikacija koje za cilj imaju upoznavanje javnosti o opasnosti i štetnosti korupcije, te o metodama i sredstvima njihovog sprječavanja;

prati provedbu odredbi Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podatak o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, vrši prijem prijava zloupotreba podataka o imovini nosioca javnih funkcija; provodi postupke kontrole i provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija;

obaviještavanje nadležnog tužilaštva, odnosno drugih nadležnih organa uključujući, ali ne ograničavajući se na porezne organe i Finansijsko obavještajnu jedinicu SIPA-e u slučaju nesrazmjera između prihoda i imovine nosioca javnih funkcija, kao i u slučaju osnova sumnje u istinitost podataka i zakonitosti načina na koji je imovina stečena;

pokretanje prekršajnog postupka zbog povrede odredaba Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podatak o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo i iniciranje krivičnog postupka zbog povreda odredaba Zakona;

prati i analizira provođenje propisa i strateških dokumenata iz oblasti borbe protivkorupcije;

potiče saradnju, te usmjerava i koordinira komunikaciju između svih subjekata obuhvaćenih strateškim planovima borbe protiv korupcije, te sarađuje i koordinira sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i ostalim pravnim subjektima, organima i organizacijama koje su nadležne u postupanju u oblasti borbe protiv korupcije, kao i pravosudnim organima;

učestvuje u organizaciji aktivnosti u vezi sa prevencijom korupcije, kao i prijavljivanjem korupcije i koruptivnih aktivnosti; učestvuje u organizovanju okruglih stolova, medijskih i drugih kampanja, te edukativnih i ostalih aktivnosti usmjerenih na prevenciju i suzbijanje koruptivnih aktivnosti;

obavlja i druge poslove koje mu odredi Šef Ureda; za svoj rad odgovara Šefu Ureda;

Regija:

O zaposleniku

Znanja i kvalifikacije:

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu
Sarajevo:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće
posebne uvjete i to za:

Za poziciju 01.
– Stečena diploma visokog obrazovanja ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS studijskih bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, završen fakultet društvenih nauka

– 3 (tri) godine radnog staža u struci

– poznavanje rada na računaruPrijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije
2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosanskopodrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije
3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
a) fakultetsku diplomu (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u jednoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
b) dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
c) dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne
službe

NAPOMENE ZA KANDIDATE:
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao
od dalje konkursne procedure. Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i
načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu
u skladu sa propisom na koji se poziva.
Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u “Službenim novinama Federacije BiH” neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni. Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa bit će isključen iz konkursne
procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON SARAJEVO I BOSANSKO PODRINJSKI KANTON,
UL. KULOVIĆA BR. 7
71000 SARAJEVO
sa naznakom:
„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Uredu za borbu protiv
korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo”

Minimalna stručna sprema: Fakultet

Poznavanje rada na računaru: osnovno

Potrebno radno iskustvo: tri godine