Inicijativa za treansparentnu i kontrolisanu ekspolataciju šljunka iz rijeke Bosne na području Doboja, Modriče, Vukosavlja and Šamca

Dokumentovano devastiranje vodotoka rijeke Bosne od DOboja do ušća u Savu

Po mapiranju problema, u  početnim aktivnostima formirane su dvije grupe, jedna za Doboj kao najvećeg područja i druga za opštine Modriča, Vukosavlje i Šamac. Sačinjena je foto i video dokumentacija devastiranog vodotoka rijeke Bosne kao potencijane opasnost od poplava, kao doprinos Grupe u rješavanju problema. Pravnom podrškom pruženom od strane CCI izvršena je analiza legislative upravljanja vodama, ostvaren kontakt sa nadležnim institucijama u RS za upravljanje vodoma i kontrole, te kreirani i proslijeđeni dopisi sa upitima kontrolnim organima za upravljanje vodotokovima i nadležnim ministarstvima.

Pogledaj više